Mestverwerking met Active NS

Active NS – een klein deel van uw bedrijf met veel resultaat

Active NS is een 100% natuurlijk product dat grotendeels uit drie verschillende soorten voorbewerkte kleimineralen bestaat. Dankzij de unieke samenstelling heeft dit product een zeer hoog ionomzettend effect. Het principe achter de werking van Active NS in poedervorm is dat negatieve ionen worden omgezet in positieve. Op die manier wordt de ammoniak in de mest gebonden en worden de ammoniakdampen sterk teruggebracht. Het product heeft verder een positief effect op de mest zelf, omdat bij het mengen een meer homogene massa ontstaat die eenvoudiger te verwerken is.

Feiten over Active NS:

FORCE Technology, een internationaal en erkend technologisch adviesbureau, heeft in 2015 proeven bij een Deense varkensstal genomen en geanalyseerd, waar Active NS aan de mest werd toegevoegd. FORCE Technology kwam tot de conclusie dat Active NS de stankemissie in de stal terugbracht met 38% en de ammoniakemissie met 35% per 1000 kg varken.

Active NS vereenvoudigt de mestverwerking in de veestal…

Begin in de mesttank
Voeg 20 g Active NS per m3 mest toe in de tank/lagune en de mest in de stal. Roer mest waaraan Active NS is toegevoegd altijd goed door, voordat de mest wordt uitgereden. Als dat niet gebeurt, is een maximaal effect niet mogelijk. Aangeraden wordt de mestroerder tijdens het omroeren op 5 verschillende plaatsen in de tank te plaatsen om ervoor te zorgen, dat het sediment goed in de drijvende massa wordt gemengd.

Ga verder in de stal
Als de kanalen en bakken volledig van mest zijn ontdaan, voegt u 20 g Active NS toe per bij de volgende keer te verwachten m3 mest. De Active NS werkt nu tot de volgende keer legen. Als er steeds Active NS aan de kanalen en bakken wordt toegevoegd, mag er geen extra mestadditief aan de mesttank worden toegevoegd. Active NS kan met water worden vermengd en door de roosters worden gegoten als de kanalen worden geleegd. Wanneer de koeien de stal verlaten, kan Active NS direct op de roosters worden gedoseerd en bij het schoonmaken worden weggespoeld.

Active NS werkt, elke keer weer …
Active NS werkt, elke keer weer… zegt Martin Holm van Spanggaards Maskinstation die veel ervaring heeft in de branche. Hij voegt toe: Overal waar Active NS aan de mest is toegevoegd, kunnen wij zonder problemen de tank omroeren en helemaal leegmaken. Ik heb bovendien weinig last van sediment in de tank van mijn mestwagen. Ook horen we van onze buren en van toeristen dat het niet meer stinkt als we de mest over het land uitrijden.

1 kg meer stikstof per ton mest
De belangrijkste reden voor mij om het hele jaar door Active NS te gebruiken, is dat het een goede en goedkope oplossing is en ik meer stikstof in de mest kan binden wat hopelijk voor een beter rendement in de grond zorgt. Ik ben heel benieuwd, want ik heb gehoord dat je per extra kg stikstof per ha tot wel 10 kg meer opbrengst kunt krijgen, zegt melkproducent Kurt Mathiasen. Voordat de melkproducent Active NS aan de mest begon toe te voegen, liet hij eerst een mestanalyse uitvoeren waaruit bleek dat hij 3 kg N-totaal in de mest kon binden. Nadat hij een tijdje Active NS aan de mest had toegevoegd, liet hij een nieuwe analyse van de mest doen waaruit bleek dat hij nu 4 kg N-totaal in de mest had. Een verhoging van 1 kg N per ton dus.

Active NS is eenvoudig te gebruiken in de stal, omdat het op de roostervloer kan worden uitgestrooid of met water kan worden vermengd en verspreid.

Meer informatie over Active NS? Vul dan het contactformulier in.

 

Active NS vereenvoudigt de mestverwerking in de varkensstal…

Begin in de mesttank
Voeg 20 g Active NS per m3 mest toe in de tank/lagune en de mest in de stal. Roer mest waaraan Active NS is toegevoegd altijd goed door, voordat de mest wordt uitgereden. Als dat niet gebeurt. is een maximaal effect niet mogelijk. Aangeraden wordt de mestroerder tijdens het omroeren op 5 verschillende plaatsen in de tank te plaatsen om ervoor te zorgen, dat het sediment goed in de drijvende massa wordt gemengd.

Ga verder in de stal
Als de kanalen en bakken volledig van mest zijn ontdaan, voegt u 20 g Active NS toe per bij de volgende keer te verwachten m3 mest. De Active NS werkt nu tot de volgende keer legen. Als er steeds Active NS aan de kanalen en bakken wordt toegevoegd, mag er geen extra mestadditief aan de mesttank worden toegevoegd. Active NS kan met water worden vermengd en door de roosters worden gegoten als de kanalen worden geleegd. Wanneer de varkens de stal verlaten, kan Active NS direct op de roosters worden gedoseerd en bij het schoonmaken worden weggespoeld.

Wij houden geld over nu wij Active NS aan de mest toevoegen
Nadat wij zijn begonnen om Active NS aan de mest toe te voegen, hebben wij gemerkt dat het drogestofgehalte van de mest is toegenomen. Peter Rostgärd is bestuurslid en lid van Unko Gas, waaraan hij zijn mest levert. De mestwaarde is niet onbelangrijk. Ik heb zwart op wit kunnen constateren dat het loont, aangezien het drogestofgehalte van de mest elke maand stijgt. Financieel gezien houd ik bij gebruik van het product en na aftrek van de kosten voor Active NS geld over, omdat ik beter wordt betaald door de biogasproducent. 

Active NS leidt tot grote besparingen
Toen Anders Rahbek een stal voor 8.000 slachtvarkens bouwde, gold als voorwaarde dat er een biologische luchtfilterinstallatie moest worden gebruikt om de ammoniakuitstoot met 7% terug te brengen. De varkensproducent wilde echter niet in een dure luchtfilterinstallatie investeren, maar vroeg en kreeg dispensatie om het mestadditief Active NS te gebruiken. Nu hoefde hij geen dure investering in een luchtfilterinstallatie te doen toen zijn slachtvarkensstal in 2014 werd opgeleverd. Active NS is voor ons een veel goedkopere oplossing, omdat de kosten ongeveer 25% zijn van de kosten voor een luchtfilter, zegt Anders Rahbek.

FORCE Technology heeft bij varkensproducent Anders Rahbek de stank· en ammoniakemissie in twee stalsecties gemeten. In één van de secties werd Active NS gebruikt om de ammoniakuitstoot terug te dringen. Uit de resultaten bleek dat Active NS de stank- en ammoniakuitstoot in de gehele meetperiode markant wist terug te brengen.

Stalsectie Emissies
   OU/s/1000 kg dier g HN3-N/h/ 1000 kg dier
 MET ACTIVE NS 80 1,4
 ZONDER ACTIVE NS  128  2,2
 REDUCTIE  38  35

 

Active NS zorgt voor optimale mestverwerking, minder stank en meer stikstof

Uitgebreid getest in Denemarken en andere EU-landen
Active NS is het meest grondig geteste mestproduct op de markt. Naast de Deense proeven zijn er in Europa ook diverse andere proeven uitgevoerd die onafhankelijk van elkaar Identieke resultaten opleverden.

Analyses tonen aan dat mest met Active NS het eiwitgehalte van maïs met wel 10-15% kan verhogen.

Productgarantie
Mits Active NS correct volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, garanderen wij dat het product de gedocumenteerde effecten heeft die worden beschreven in het door FORCE Technology geaccrediteerde rapport met nr. 114-28344.

Bekijk hier de folder (pdf)

Meer weten over Active NS? Vul dan ons contactformulier in.

Call Now Button